0%

Difference between _, __ and __xx__ in Python

Example

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
#!/usr/local/bin/python
#-*-coding:utf-8-*-

class A:
def __init__(self):
self.value = '1'
self._value = '2'
self.__value = '3'

def method(self):
try:
print self.value, self._value, self.__value
except Exception, error:
print str(error)

def _method(self):
try:
print self.value, self._value, self.__value
except Exception, error:
print str(error)

def __method(self):
try:
print self.value, self._value, self.__value
except Exception, error:
print str(error)


class B(A):
pass

if __name__ == '__main__':
a = A()
b = B()
try:
print a.value,a._value,a.__value
except Exception,error:
print str(error)

a.method()
a._method()
try:
a.__method()
except Exception, error:
print str(error)

print dir(b)

Output

1
2
3
4
5
6
1 2 A instance has no attribute '__value'
1 2 3
1 2 3
A instance has no attribute '__method'
['_A__method', '_A__value', '__doc__', '__init__', '__module__', '_method', '_value', 'method', 'test', 'value']
编辑

单下划线开头

从上面的例子可见, 变量_value、方法_method() 与 value、method()其实没有区别。

所以 _ 只是表明变量为私有, 外部类还是可以访问到这个变量

双下划线开头

标识一个方法或属性是私有的,但是其真正作用是用来避免子类覆盖其内容

双下划线开头结尾

当你看到”xxxx“的时,就知道不要调用它。为什么? 因为它的意思是它是用于Python调用的, 比如add,str等等

1
2
3
c = 1
print c + 1
print c.__add__(1)

grinning all the time

😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄